Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Dit is de website van meewerkend priester Philippe Vindevogel

decanaat Poperinge

MIJN APOSTOLAAT ALS HULPPRIESTER POPERINGE

DOOPSEL

hoe aanvragen - wat? - info

VORMSEL

Klik hier om de tekst te bewerken

EUCHARISTIE - HEILIG MISOFFER

DOOPSEL

DOOPSEL sacrament: aanvraag - voorbereiding - catechese - infoblad

Wij kiezen voor ons kind

een weg

die ook wij

meer

dan de moeite waard

vinden

HET DOOPSEL

Priester Philippe Vindevogel

Doopfolder

Info over het sacrament van het doopsel

Uitgave 2017

Vooraf

Waarom vragen ouders een doopsel aan?

Een uiting van diepe vreugde: nieuw leven in een gezin en mogen meewerken aan een wonder om een mens ter wereld te brengen en te mogen opvoeden.

Een traditie zomaar of een traditie met inhoud?

Is God ook medespeler of is Hij een achtergrondsfiguur?

Is het doopsel een bewuste stap in het geloofsleven?

Is het enkel om het feest?

Is het een stap in onze inzet in de geloofsgemeenschap?

Bij dit alles moeten we duidelijk stellen dat de geloofsgemeenschap geen perfecte gemeenschap is. Er zijn mensen aanwezig én waar mensen zijn worden fouten gemaakt. Jezus was de eerste die dat ondervond in het prille begin van de Kerk!

In elk geval staan we als geloofsgemeenschap waarden voor: respect – geloofsinhoud – dankbaarheid enz…en dit alles in het licht van de God van liefde, mens geworden in Jezus Christus.

-

Het doopsel

-

Naar het voorbeeld van Jezus

Zijn doopsel in de Jordaan

Jezus liet zich dopen in de JORDAAN door JOHANNES DE DOPER

In een doopkapel is er meestal een afbeelding van dit gebeuren ( schilderij – glasraam ).

We verwijzen u door naar de teksten in het Evangelie die daarover spreken.

Ook kregen we de opdracht om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Een sacrament

Een sacrament in de Kerk is een zichtbaar teken of gebaar van wat een onzichtbaar geschenk is vanwege Jezus Christus. Er zijn 7 van die tekenen en het doopsel is er de eerste van. Het is het begin, de basis van ons christen-zijn.


Vanaf het begin van de Kerk is de toetreding tot de geloofsgemeenschap uitgedrukt en gevierd door in WATER te dopen.

De dopeling werd ook GEZALFD.

Lang geleden werden er vooral volwassenen gedoopt.


Vanaf de 4de eeuw werden ook meer kinderen gedoopt. De gedachte daarin speelt mee dat vanaf het doopsel het kind bevrijd wordt van de zonde.

Alles evolueert en zo is dat ook met het doopsel.

Enkele tijd geleden werden kinderen vooral gedoopt heel kort na de geboorte en meestal gebeurde dat in een materniteit.


Nu gebeurt dat gelukkig meer in de geloofsgemeenschap en dan meer in de plaatselijke parochiekerk.


De doopviering

Sommige ouders bereiden graag de doopviering voor en willen persoonlijke toetsen inbrengen in de viering. Dat juichen wij uiteraard toe.

Wel dient rekening gehouden met een vaste volgorde met bepaalde inhoud van de doopviering, hierna volgend.


In de federatie is er een voorgedrukt boekje met de volgorde en met alle teksten va de doopselviering. Dit is een goede leidraad en wordt meestal gebruikt.


Een zelfgemaakt volgboekje en zelfgekozen gebeden en lezingen zijn mogelijk en vergen veel inzet. Graag willen wij dat in dit geval afspraken gemaakt worden met de doopheer en het boekje overhandigd wordt en vooraf besproken wordt.


Peetouders dienen de leeftijd te hebben van minimaal 16 jaar en moeten katholiek gedoopt zijn.


De doopviering gebeurt nu meestal in de parochiekerk. De plaatselijke kerk is tevens de plaats bij uitstek waar de GELOOFSGEMEENSCHAP samenkomt.

Soms wordt het doopsel toegediend waar de ruime geloofsgemeenschap ook aanwezig is: een zondagseucharistie of met de Paaswake bijvoorbeeld.

DE KRING VAN GELOVIGEN ROND DE DOOPVONT

Een kind ( of volwassene ) wordt opgenomen in een geloofsgemeenschap. De PETER en METER dragen hierbij een speciale zorg in deze. Ze staan de ouders bij om het kind te begeleiden in dit geloofsleven.


In onze federatie hebben we in de kerk vaste doopvonten en de doopkapel of doophoek. We geven de voorkeur om op deze plaats het doopsel te laten plaats vinden. Het is een blijvende plek waar men later ( bvb.vormselvoorbereiding ) herinnerd wordt aan ons eigen doopsel. De doopvonten staan aan de ingang van de kerk: we komen de geloofsgemeenschap binnen langs het water, zoals eertijds de Israëlieten trokken naar het beloofde land doorheen de Rietzee en de Jordaan.

HET NOEMEN VAN DE NAAM ( namen )

Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand. Iemand met een naam is iemand die er is en bestaat, ook voor God! Aan die naam gaan we door het leven en zin we gekend. Een naamkeuze is in deze ook van belang. Er is een grote vrijheid maar best wordt een naam gegeven die niet enkele voor d ouders belangrijk is, maar waar het kind mee door het leven kan gaan. Ook christelijke namen zin vaak heel mooi en hebben een betekenis en inhoud. Modenamen zijn vaak tijdelijk.

HET KRUISJE OP HET VOORHOOFD

Vanouds een diep christelijk teken van BESCHERMING, NABIJHEID en LIEFDE die wij en God ( door ons ) willen bieden. Dat kruisje is in veel gezinnen een meer dan dagelijks gebruik: voor het werk, naar de school of zomaar voor het slapengaan. Vanouds zeggen we in Vlaanderen daarbij: “ God zegene u en beware u.”.

DE HANDOPLEGGING


Zoals het kruisje heeft dit gebaar eenzelfde betekenis.

DE GELOOFSBELIJDENIS

Dat is de basis van het engagement in het doopsel van ofwel de ouders die dit geloof willen doorgeven of van een volwassen dopeling die dit geloof wil onderschrijven.

Op latere leeftijd zal het gedoopte kind bij het vormsel zelf een eerste verdere stap zetten in de belijdenis en beleving van dat geloof.

DE DOOPVONT MET WATER

WATER is het oersymbool van de doop.

Het REINIGT en wast schoon

Het GEEFT LEVEN en verfrist

Het is ook VIJANDIG en kan ons kopje onder doen gaan en onze adem benemen. Boven water komen is begin van hernieuwd leven.

En beseffen we dat we doorheen water deze wereld zijn binnengebracht in de schoot van onze moeder. Negen maanden mochten we allen vertoeven in een veilige buurt, gekoesterd door het moederhart. Zien we het wonder nog?Vroeger werd de dopeling volledig ondergedompeld. We zien dat in vroegchristelijke kerken waar buiten het kerkgebouw een ‘baptisterium’ was. Nu wordt het water op het hoofdje van het kind gegoten.Het doopsel wordt met water toegediend in de ‘ NAAM VAN DE VADER, DE ZOON en de HEIIGE GEEST ‘.
Het DOOPKANNETJE wordt in de kerk uitgehangen met de naam van de gedoopte. Dat kannetje krijgen de ouders gratis aangeboden rond het feest van Lichtmis. Een uitnodiging daartoe wordt u toegestuurd.
DE ZALVING MET HET HEILIG CHRISMA
Het CHRISMA is een zalf ( olie ) die uitdrukt dat de GEEST VAN GOD intrek neemt in de gedoopte. Dit zoals zalf diep doordringt in huis en andere materialen.
We hopen dat de dopeling een SOEPEL iemand wordt die in de mensheid veel goeds kan inbrengen, iemand naar Gods hart.


Wij bidden dat de Heilige Geest de dopeling mag bijstaan en sterken.
DE DOOPKAARS
Het LICHT is een diep symbool dat leven schenkt en alles betekent in het leven. Zonder licht heerst enkel duisternis.JEZUS wordt het LICHT genoemd. Hij bracht licht in de duisternis van velen.De doopkaars wordt ontstoken aan de PAASKAARS, teken van het LICHT VAN CHRISTUS, ontstoken elk jaar tijdens de paasnacht waar allen hun doopbeloften hernieuwen.
Met de doopkaars kunnen ook meerdere kaarsen worden ontstoken, bijvoorbeeld de huwelijkskaars, de doopkaarsen van anderen. Met de doopkaars kan misschien ook een OLIELAMPJE ontstoken worden. Dat kan steeds met olie gevuld worden en zo een leven lang branden. Een gewone kaars is slechts tijdelijk.
Moge dat licht dan ook doorwerken in alle gelovigen.
De doopkaars krijg je gratis vanwege de federatie.
HET WITTE KLEEDJE
Vroeger was het algemeen, nu wat minder. Een wit kleedje siert de dopeling. Wit is de kleur van REINHEID en ONSCHULD. Wit is ook de kleur die alle andere kleuren omvat. Kleur geven aan het leven krijgt alle aspecten.


We willen doorheen het christelijk leven gaan als en mens die zuiver en helder wil handelen en denken.


Ook al heeft de dopeling een mooi pakje aan, toch leggen we symbolisch een wit doopkleedje over het gewone pakje omwille van de diepe symbolische waarde.


Sommige families hebben een wit doopkleedje dat gaat van generatie op generatie. Een mooi gebruik!


Als Christenen bidden wij ook het gebed van Jezus zelf, het ONZE VADER en brengen we hulde aan de Moeder van God en van alle leven met haar gebed, het WEES GEGROET.


Een SCAPULIER wordt opgelegd en gezegend als diep teken van haar nabijheid.Het doopsel - goed om weten
PLAATS
In principe worden binnen de grenzen van de parochie, federatie of pastorale eenheid enkel dopelingen aanvaard die binnen de parochiegrenzen wonen.


Uitzonderingen kunnen, mits toestemming van de pastoors of de parochiaal verantwoordelijken van parochies elders plaats hebben.
Op sommige parochies zijn er geen vastgestelde periodes waar een of meerdere doopsel plaats hebben. Elders kan dat vastgelegd zijn. Vraag info waar je je kindje laat dopen.


Ouders kunnen dus met de pastoor of de medewerkers een afspraak maken voor een doopselviering. Datum en uur worden dan samen afgesproken.


Het is steeds goed om een doopsel ook te laten plaats hebben in een ruimere kring:


-           met andere dopelingen op hetzelfde moment


-           in een weekendviering met de bredere geloofsgemeenschap
Het doopsel heeft steeds plaats in een parochiekerk of erkende kapel of bidplaats. Thuisdopen komen niet in aanmerking. We gebruiken de vaste doopvonten in onze kerken.


Het doopsel is immers een aangelegenheid van de gemeenschap van gelovigen en is geen feest zomaar in beperkte kring.
Het doet steeds plezier als we een doopkaartje ontvangen. Het duidt aan dat je als ouders en familie een doopsel op prijs stellen.
Best is ruim vooraf afspreken te maken.


Een document wordt aangeboden waarop gegevens worden ingevuld.


Ook dit document wordt overhandigd ter bezinning en zingeving van het sacrament.


Een andere priester / diaken kan aangesproken worden om het doopsel toe te dienen. Dat graag in afspraak met de plaatselijke pastoor.

Een doopsel is gratis maar een bijdrage voor de parochie is steeds welkom. Er zijn ook kosten gemaakt door de parochie. ( kerk – verwarming – elektriciteit – doopkaars – aanwezigheid koster enz… ) Een mandje staat soms op het altaar waar een vrije bijdrage kan gedeponeerd worden. Indien een priester / diaken van buiten de Federatie het doopsel toedient wordt door de familie zelf een ‘stipendium ‘ gegeven aan die doopheer.


Indien de familie bijkomende kosten wil maken ( bloemen – muziek enz… ) is dat voor hun rekening. Graag afspraken uiteraard.
HOE AANVRAGEN
Een contact met de pastoor of parochiale contactpersonen is een eerste stap.


Er is een invullijst en een gesprek met de doopheer is van belang.
VOORBEREIDING
Op bepaalde plaatsen worden infoavonden georganiseerd omtrent het doopsel.


Deze samenkomsten zijn heel zinvol.


Maar voor alle duidelijkheid zijn deze infomomenten in geen enkel geval een voorwaarde tot het al dan net toedienen van het doopselsacrament. Ze zijn niet verplicht maar uiterst interessant in een eerste stap als ouders en familieleden in het geloofsleven.


Een doopvoorbereiding wordt aanbevolen maar een bezoek bij de bedienaar van het doopsel is zeker noodzakelijk.Wat


na het doopsel?


Eens het doopsel aan het kindje is toegediend is het niet zomaar gedaan.


Inderdaad, een feestje en zoals dat nu heet, een baby-borrel zijn een gegeven.


Iedereen is vrij te oen wat hij/ zij wenst te vieren en het doopsel is iets om te vieren.


Best is de aandacht te houden bij het kind en niet ons eigen belang en dat van onze relaties… Niemand moet ook mee doen met een trend… en gewoon gezellig samenzijn met familieleden is meestal het beste en hoeft geen fortuinen te kosten…

Maar nu de belofte is gebeurd


is belangrijk of nu verder te gaan op de weg van het geloof van uw kindje : de weg van een goed mens en een betrokken christen.


Later zal het zelf moeten kiezen in het leven en ook in het geloofsleven.


Die keuze zal ook mede van u af hangen, maar niet van u alleen ( parochie – school enz…).


War zal het geloof zijn in het leven van uw kind, wat zal er over blijven en hoe zal het ingevuld raken? Zal het een antwoord vinden in de grote zinvraag van het leven?
En vergeet niet: het voorbeeld van de ouders, op alle vlakken, zal ook het verdere leven van uw kind bepalen. Dat is de keuze maar ook de volle verantwoordelijkheid van ouders.

Hoe houden wij het licht van het geloof brandend?
En er zijn hulpmiddelen: kinderbijbels ( een mooi geschenk steeds ) – gebedenboekjes enz… Info is te vinden in sommige kerken


En hoe voelen wij ons verbonden met de plaatselijke geloofsgemeenschap? De zondagsmis – gebedsmomenten – bidden thuis -….

Het VORMSEL zal hierin een eerste en belangrijke stap zijn om zelf een eerste antwoord te geven.En,


mogen ons gebed en onze aandacht gaan naar de dopelingen, de gezinnen en de families.


PRIESTER PHILIPPE VINDEVOGEL


Hulppriester decanaat Poperinge


Bloemendale 10 8904 Boezinge – Ieper


0475787052            057 48 77 48


[email protected] ( aanbevolen )

Aanvraag tot het doopsacrament Terug bezorgen aan priester Philippe Vindevogel en ook een kopie aan de plaatselijke priester.

Graag willen wij ons kindje: Jongen 0 / meisje 0

Voornaam + familienaam :

Geboren te :                                             op

door het sacrament van het doopsel

laten opnemen in de kerkgemeenschap in de KERK van :

Wij beloven een goede vader en een lieve moeder te zijn.

Wij engageren ons om ons kindje gelovig op te voeden.

Naam en voornaam vader :

geboren te                                                      op
Naam en voornaam moeder :
Geboren te                                                          op
Verblijfadres :
telefoon                                          e-mail


GSM


Naam en voornaam dooppeter :


Naam en voornaam doopmeter :
Het doopsel zal plaats hebben op :


in de kerk van :


uur:


doopheer :
Handtekening van de ouders :
Handtekening van de parochiepriester:

Priester Philippe Vindevogel

Bloemendale 10 8904 Boezinge – Ieper

[email protected]

VORMSEL

H.MISOFFER - EUCHARISTIE

BIECHT